0    6   0    4    3    4    2    9    9  3  0  5  0     1  0  0  3  7  2  9  4  1
Матични број Шифра делатности  П И Б
Назив ПРОГАРД СЕЦУРИТАС ДОО
Седиште ТЕРАЗИЈЕ 31, БЕОГРАД
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2006. године
                                             
  ОПИС АОП Основни капитал АОП Остали капитал АОП Неупла- ћени уписани капитај АОП Емисиона премија АОП Резерве из добити АОП Ревалори- зационе резерве АОП Нераспоређени добитак АОП Губитак до висине капитала АОП Откупљене сопствене акције и удели АОП Укупно (кол.2+3+4+5+6+7+8-9-10) АОП Губитак изнад висине капитала
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
1 Стање на дан 01.01.2005 401 485 414 3.109 427   440   453 2.230 466   479 50.985 492   505   518 56.809 531  
2 Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години  -  повећање 402   415   428   441   454   467   480   493   506   519   532  
3 Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у претходној години  -  смањење 403   416   429   442   455   468   481   494   507   520   533  
4 Кориговано почетно стање 01.01.претходне године 404 485 417 3.109 430   443   456 2.230 469   482 50.985 495   508   521 56.809 534  
5 Укупно повећање у претходној години 405   418   431   444   457   470   483 49.197 496   509   522 49.197 535  
6 Укупно смањење у претходној години 406   419   432   445   458   471   484 33.700 497   510   523 33.700 536  
7 Стање на дан 31.12. претходне 2005. 407 485 420 3.109 433   446   459 2.230 472   485 66.482 498   511   524 72.306 537  
8 Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години  -  повећање 408   421   434   447   460   473   486   499   512   525   538  
9 Исправка материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика у текућој години  -  смањење 409   422   435   448   461   474   487   500   513   526   539  
10 Кориговано почетно стање 01.01.текуће 2006. године 410 485 423 3.109 436   449   462 2.230 475   488 66.482 501   514   527 72.306 540  
11 Укупно повећање у текућој години 411   424   437   450   463   476   489 123.081 502   515   528 123.081 541  
12 Укупно смањење у текућој години 412   425   438   451   464   477   490 57.796 503   516   529 57.796 542  
13 Повећање / (смањење) ревалоризационих резерви  413 485 426 3.109 439   452   465 2.230 478   491 131.767 504   517   530 137.591 543  
Лице одговорно Директор
за састављање извештаја
Вука Јовановић Александар Козлица