Popunjava pravno lice - preduzetnik
0 6 0 4 3 4 2 9 0 9 0 2 0 9   9 3 0 5 0   1 0 0 3 7 2 9 4 1
Matični broj Šifra delatnosti   Šifra del. ponovoj klasifikaciji   P I B
                                                             
Popunjava NBS - Centar za bonitet
                                                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla      
 
Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica i preduzetnici od 01 do 12)    
                                                       
                                                       
NAZIV     " PROGARD  SECURITAS " d.o.o.                                
SEDIŠTE   Beograd  Terazije  br.31                                  
     
BILANS USPEHA
na dan      31.12. 2006. godine  
  u hiljadama dinara
Grupa
računa,račun
P O Z I C I J A AOP Napomena
brioj
I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
1 2 3 4 5 6
  A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
    I.    POSLOVNI PRIHODI   (202+203+204-205+206)
201   1.128.518 738.574
60 i 61          1. Prihodi od prodaje 202   1.128.409 737.853
62          2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203      
630          3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204      
631          4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205      
64 i 65          5. Ostali poslovni prihodi 206   109 721
      II.   POSLOVNI RASHODI                                (208 do 212) 207   998.260 672.112
50          1. Nabavna vrednost prodate robe 208   8.520 3.462
51          2. Troškovi materijala 209   44.993 36.865
52          3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 210   810.792 546.366
54          4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211   26.169 27.235
53 i 55          5. Ostali poslovni rashodi 212   107.786 58.184
      III. POSLOVNI DOBITAK                                    (201-207) 213   130.258 66.462
      IV. POSLOVNI GUBITAK                                    (207-201) 214      
66      V. FINANSIJSKI PRIHODI 215   10.686 815
Grupa
računa,račun
P O Z I C I J A AOP Napomena
brioj
I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
1 2 3 4 5 6
56     VI. FINANSIJSKI RASHODI 216   4.233 3.599
67 i 68    VII.  OSTALI PRIHODI 217   27.842 14.487
57 i 58    VIII. OSTALI RASHODI 218   48.357 30.679
      IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(213-214+215-216+217-218)
219   116.196 47.486
      X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(214-213-215+216-217+218)
220      
69-59    XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 221      
59-69    XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 222      
  B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA             (219-220+221-222) 223   116.196 47.486
  V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA            (220-219+222-221) 224      
  G. POREZ NA DOBITAK        
721 1. Poreski rashod perioda 225      
722 2. Odloženi poreski rashodi perioda 226      
722 3. Odloženi poreski prihodi perioda 227   8.125  
723 D. Isplaćena lična primanja poslodavcu 228      
  Đ. NETO DOBITAK                          (223-224-225-226+227-228) 229   124.321 47.486
  E. NETO GUBITAK                          (224-223+225+226-227+228) 230      
  Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA 231      
  Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA 232      
  I. ZARADA PO AKCIJI        
  1. Osnovna zarada po akciji 233      
  2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 234      
       
    Lice odgovorno      Rukovodilac  
    za sastavljanje bilansa   M. P.   Aleksandar Kozlica
    Vuka Jovanović