Popunjava pravno lice - preduzetnik
0 6 0 4 3 4 2 9 9 3 0 5 0                 1 0 0 3 7 2 9 4 1
Matični broj Šifra delatnosti   Šifra del. ponovoj klasifikaciji   P I B
                                                           
Popunjava NBS - Centar za bonitet
                                                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla      
 
Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica i preduzetnici od 01 do 12)    
NAZIV               "PROGARD SECURITAS"   D.O.O.                              
SEDIŠTE      TERAZIJE 31,  BEOGRAD                                
     
BILANS STANJA
na dan 01. I - 31. XII 2006.godine  
  u hiljadama dinara
Grupa
računa,račun
P O Z I C I J A AOP Napomena
brioj
I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
1 2 3 4 5 6
  A K T I V A
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+005+009)
001   63.848 56.049
00 I.    NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 002      
012 II.   GOODWILL 003      
01 III.  NEMATERIJALNA ULAGANJA 004   1.135 649
  IV.  NEKRETNINE, POSTROJENJA,
OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
(006+007+008)
005   61.651 55.400
020,022,023,024,026,027
(deo) i 028 (deo)
1.         Nekretnine, posltojenja, oprema 006   61.651 55.400
024,027 (deo), 028 (deo) 2.         Investicione nekretnine 007      
021,025,027,
(deo) i 028 (deo)
3.         Biološka sredstva 008      
  V.   DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
009   1.062  
030 do 032, 039 (deo) 1.        Učešća u kapitalu 010   1.062  
033 do 038, 039 (deo)
minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011      
  B. OBRTNA IMOVINA                (013+014+015+021) 012   220.313 119.729
10 do 13,15 I.  ZALIHE 013   9.389 6.715
14 II.  STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA 014      
  III.  KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA
(016+017+018+019+020)
015   202.799 110.142
20,21,22 osim 223 1.          Potraživanja 016   95.738 57.290
223 2.          Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 017      
23 minus 237 3.          Kratkoročni finansijski plasmani 018   80.426 27.879
24 4.         Gotovinski ekvivalenti i gotovina 019   23.234 19.953
27 i 28 osim 288 5.         Porez na dodatu vrednost i aktivna                             vremenska razgraničenja 020   3.401 5.020
288 IV.  ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 021   8.125 2.872
  V. POSLOVNA IMOVINA                          (010+012) 022   284.161 175.778
29 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 023      
  D. UKUPNA AKTIVA                                   (022+023) 024   284.161 175.778
88 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 025     13.857
Grupa
računa,račun
P O Z I C I J A AOP Napomena
brioj
I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
1 2 3 4 5 6
  P A S I V A
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106-107-108)
101   137.591 72.306
30    I.       OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 102   3.594 3.594
31    II.       NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103      
32   III.       REZERVE 104   2.230 2.230
33   IV.     REVALORIZACIONE REZERVE 105      
34   V.     NERASPOREĐENA DOBIT 106   131.767 66.482
35   VI.    GUBITAK 107      
037 i 237  VII.    OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 108      
  B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE (110+111+114+121)
109   146.570 103.472
40    I.     DUGOROČNA REZERVISANJA 110      
41   II.     DUGOROČNE OBAVEZE                   (112+113) 111   29.528 31.204
414, 415          1. Dugoročni krediti 112   29.528 31.204
           2. Ostale dugoročne obaveze 113      
    III.    KRATKOROČNE OBAVEZE
(115+116+117+118+119+120)
114   117.042 70.470
42 osim 427         1. Kratkoročne finansijske obaveze 115   15.695 10.575
427      2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 116      
43 i 44         3. Obaveze iz poslovanja 117   11.295 15.274
45,46 i 49
osim 498
        4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna
vremenska razgraničenja
118   71.564 32.744
47 i 48, osim 481         5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrednost i ostalih javnih prihoda
119   18.488 11.877
481        6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak 120      
498   IV.  ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 121     1.798
  V. UKUPNA PASIVA (101+109) 122   284.161 175.778
89 G. VANBILANSNA PASIVA 123     13.857
       
    Lice odgovorno      Rukovodilac  
    za sastavljanje bilansa   M. P.   Aleksandar Kozlica
    Vuka Jovanović