"Progard Securitas" d.o.o.
(назив правног лица)
ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2005. године
ОПИС Износи у хиљадама динара
Основни Откупље-не сопствене акције Остали капитал Неупла- ћени уписани капитај Емисиона премија Резерве из добити Ревалори- зационе резерве Добит Губитак Укупно Губитак изнад висине капитала
капитал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Стање на дан                       
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике                      
Кориговано почетно стање                      
Повраћај / (смањење) ревалоризационих резерви                      
Нето добит / (нето губитак) периода                       
Продаја / (стицање) сопствених акција                      
Пренос са једног облика капитала на други                      
Расподела дивиденде                      
Уплате власника / (исплате власницима)                      
Стање на дан 31.12. 2004. 485   3.109     2.230   50.985   56.809  
Исправка фундаменталне грешке и промена рачуноводствене политике                      
Кориговано почетно стање 01.01.2005 485   3.109     2.230   50.985   56.809  
Повећање / (смањење) ревалоризационих резерви                       
Нето добит / (нето губитак) периода               49.197   49.197  
Продаја / (стицање) сопствених акција                      
Пренос са једног облика капитала на други                      
Расподела дивиденде               33.700   33.700  
Уплате власника / (исплате власницима)                      
Стање на дан 31.12. 2005. 485   3.109     2.230   66.482   72.306  
Лице одговорно Директор
за састављање извештаја
Вука Јовановић Александар Козлица