Popunjava pravno lice - preduzetnik
6 0 4 3 4 2 9   0 9 0 2 0 9   9 3 0 5 0   1 0 0 3 7 2 9 4 1
Matični broj   Šifra delatnosti   Šifra del. ponovoj klasifikaciji   P I B
                                                           
Popunjava NBS - Centar za bonitet
                                                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 # 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla      
 
Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica i preduzetnici od 01 do 12)    
                                                       
                                                       
NAZIV     " PROGARD  SECURITAS " d.o.o.                              
SEDIŠTE   Beograd  Terazije  br.31                                    
         
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
u periodu od 01.  I  do  31. XII 2005.godine  
      u hiljadama dinara
P O Z I C I J A AOP I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
  1 2   3 4
A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
301 751.598 520.732
1. Prodaja I primljeni avansi 302 742.967 508.310
2. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 303 8.613 10.689
3. Vanredne stavke 304 18 1.733
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 305 725.348 487.680
1. Isplate dobavljačima i dati avansi 306 75.061 67.953
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 307 531.573 298.944
3. Plaćene kamate 308 1.550 1.583
4. Porez na dobit 309 2.053 755
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 310 112.222 99.138
6. Vanredne stavke 311 2.889 19.307
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti /I - II/ 312 26.250 33.052
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti /II - I/ 313    
P O Z I C I J A AOP I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
  1 2   3 4
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja /1do 5/
314 1.128 1.939
1. Prodaja akcija i udela /neto prilivi/ 315    
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja opreme i bioloških sredstava 316 635 1.203
3. Ostali finansijski plasmani /neto prilivi/ 317    
4. Primljene kamate 318 493 736
5. Primljene dividende 319    
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja /1 do 4/ 320 35.428 8.287
1. Kupovina akcija i udela /neto odlivi/ 321    
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 322 35.428 8.287
3. Ostali finansijski plasmani /neto odlivi/ 323    
4. Plaćene kamate 324    
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja /I - II/ 325    
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja /II - I/ 326 34.300 6.348
B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja /1do 3/
327 6.112  
1. Uvećanje osnovnog kapitala 328    
2. Dugoročni i kratkoročni krediti 329 6.112  
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 330    
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja /1 do 4/ 331   10.825
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 332    
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze
    /neto odlivi/
333   10.825
3. Finansijski lizing 334    
4. Isplaćene dividende 335    
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja /I - II/ 336 6.112  
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja /II - I/ 337   10.825
P O Z I C I J A AOP I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
  1 2   3 4
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
           /301 + 314 + 327/
338 758.838 522.671
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE
         /305 +320 +331/
339 760.776 506.792
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE /338 - 339/ 340   15.879
E. NETO ODLIV GOTOVINE /339 - 338/ 341 1.938  
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA 342 21.747 6.028
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
343 169 1
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
344 25 161
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
             /340 - 341 + 342 + 343 -344/
345 19.953 21.747
     
  Lice odgovorno   
  za sastavljanje bilansa   M. P. Rukovodilac
  Vuka Jovanović   Aleksandar Kozlica