Popunjava pravno lice - preduzetnik
6 0 4 3 4 2 9   0 9 0 2 0 9   9 3 0 5 0   1 0 0 3 7 2 9 4 1
Matični broj   Šifra delatnosti   Šifra del. ponovoj klasifikaciji   P I B
                                                           
Popunjava NBS - Centar za bonitet
                                                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla      
 
Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica i preduzetnici od 01 do 12)    
                                                       
                                                       
NAZIV     " PROGARD  SECURITAS " d.o.o.                              
SEDIŠTE   Beograd  Terazije  br.31                                  
     
BILANS USPEHA
na dan      31.12. 2005. godine  
  u hiljadama dinara
Grupa
računa,račun
P O Z I C I J A AOP Napomena
brioj
I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
1 2 3 4 5 6
  A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSL.
I POSLOVNI PRIHODI
(202+203+204-205+206
201   738.574 515.322
60 i 61 1. Prihodi od prodaje 202   737.853 512.410
62 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 203      
630 3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 204      
631 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 205      
64 i 65 5. Ostali poslovni prihodi 206   721 2.912
  II POSLOVNI RASHODI
(208 do 212)
207   672.112 490.595
50 1. Nabavna vrednost prodate robe 208   3.462 1.179
51 2. Troškovi materijala 209   36.865 23.119
52 3. Troškovi zarada, naknada zarada i
ostali lični rashodi
210   546.366 386.887
54 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 211   27.235 20.900
53 i 55 5. Ostali poslovni rashodi 212   58.184 58.510
  III POSLOVNA DOBIT
(201-207)
213   66.462 24.727
  IV POSLOVNI GUBITAK
(207-201)
214      
66 V FINANSIJSKI PRIHODI 215   815 812
Grupa
računa,račun
P O Z I C I J A AOP Napomena
brioj
I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
1 2 3 4 5 6
56 VI FINANSIJSKI RASHODI 216   3.599 6.105
67 i 68 VII OSTALI PRIHODI 217   14.487 16.480
57 i 58 VIII OSTALI RASHODI 218   30.679 17.885
  IX DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(213-214+215-216+217-218)
219   47.486 18.029
  X GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(214-213-215+216-217+218)
220      
69 osim 699 B. VANREDNE STAVKE
I VANREDNI PRIHODI
221      
59 osim 599 II VANREDNI RASHODI 222      
  III DOBIT PO OSNOVU VANR. STAVKI
(221-222)
223   0 0
  IV GUBITAK PO OSNOVU VANREDNIH STAVKI
(222-221)
224      
  V. DOBIT PRE OPOREZIVANJA
(219+223-220-224)
225   47.486 18.029
  G. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220+224-219-223)
226      
  D. POREZ NA DOBIT 227      
  Đ. NETO DOBIT
(225-227)
228   47.486 18.029
  E. NETO GUBITAK
(227-225) ili (226+227)
229      
       
    Lice odgovorno      Rukovodilac  
    za sastavljanje bilansa   M. P.   Aleksandar Kozlica
    Vuka Jovanović