Popunjava pravno lice - preduzetnik
0 6 0 4 3 4 2 9 9 3 0 5 0                 1 0 0 3 7 2 9 4 1
Matični broj   Šifra delatnosti   Šifra del. ponovoj klasifikaciji   P I B
                                                           
Popunjava NBS - Centar za bonitet
                                                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla      
 
Broj meseci poslovanja (unose samo novoosnovana pravna lica i preduzetnici od 01 do 12)    
NAZIV               "PROGARD SECURITAS"   D.O.O.                            
SEDIŠTE      TERAZIJE 31,  BEOGRAD                                
     
BILANS STANJA
na dan 01. I - 31. XII 2005.godine  
  u hiljadama dinara
Grupa
računa,račun
P O Z I C I J A AOP Napomena
brioj
I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
1 2 3 4 5 6
  A K T I V A
A. STALNA IMOVINA
(002+003+004+007)
001   56.049 48.269
00 I NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 002      
01 II NEMATERIJALNA ULAGANJA 003   649 646
  III NEKRETNINE, POSTROJENJA,
OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
(005+006)
004   55.400 47.623
020,022,023,024,026,027
(deo) i 028 (deo)
1. Nekretnine, posltojenja, oprema 005   55.400 47.623
021,025,027,
(deo) i 028 (deo)
2. Biološka sredstva 006      
  IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(008+009)
007      
030 do 032 1. Učešća u kapitalu 008      
033 do 039
minus 037
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 009      
  B. OBRTNA IMOVINA
(011+012+017)
010   119.729 68.301
10 do 15 I ZALIHE 011   6.715 1.698
  II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA
(013+014+015+016)
012   110.142 65.441
20,21,22 1. Potraživanja 013   57.290 43.146
23 minus 237 2. Kratkoročni i finansijski plasmani 014   27.879  
24 3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina 015   19.953 21.747
27 i 28
osim288
4. Porez na dodatu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
016   5.020 548
288 III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 017   2.872 1.162
  B. POSLOVNA IMOVINA (001+010) 018   175.778 116.570
29 G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 019      
  D. UKUPNA AKTIVA (018+019) 020   175.778 116.570
88 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 021   13.857 7.557
Grupa
računa,račun
P O Z I C I J A AOP Napomena
brioj
I Z N O S
Tekuća god. Prethodna god.
1 2 3 4 5 6
  P A S I V A
A. KAPITAL
(102+103+104+105+106-107-108)
101   72.306 56.809
30 I OSNOVNI I OSTALI KAPITAL 102   3.594 3.594
31 II NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 103      
32 III REZERVE 104   2.230 2.230
33 IV REVALORIZACIONE REZERVE 105      
34 V NERASPOREĐENA DOBIT 106   66.482 50.985
35 VI GUBITAK 107      
037 i 237 VII OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE 108      
  B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBVEZE (110+111+114+119)
109   103.472 59.761
40 I DUGOROČNA REZERVISANJA 110      
41 II DUGOROČNE OBAVEZE
(112+113)
111   31.204 21.507
  1. Dugoročni krediti 112   31.204 21.507
  2. Ostale dugoročne obaveze 113      
  III KRATKOROČNE OBAVEZE
(115+116+117+118)
114   70.470 38.254
42 1. Kratkoročne finansijske obaveze 115   10.575  
43 i 44 2. Obaveze iz poslovanja 116   15.274 9.805
47 i 48  3. Obaveze poosnovu poreza na dodatu
vrednost i ostalih javnih prihoda
117   11.877 9.564
45,46 i 49
osim 498
4. Ostale kratkoročne obaveze i pasivna
vremenska razgraničenja
118   32.744 18.885
498 IV ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 119   1.798  
  V. UKUPNA PASIVA (101+109) 120   175.778 116.570
89 G. VANBILANSNA PASIVA 121   13.857 7.557
       
    Lice odgovorno    Rukovodilac  
    za sastavljanje bilansa   M. P.   Aleksandar Kozlica
    Vuka Jovanović